Ίδρυση Ατομικής

Δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για την έναρξη:

1. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας επικυρωμένα (τουλάχιστον 5)

2. Μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης επαγγελματικής στέγης, ή τίτλος ιδιοκτησίας. Χρειάζεστε 2 πρωτότυπα θεωρημένα μισθωτήρια από τη Δ.Ο.Υ και 3 φωτοτυπίες.

3. Μια σφραγίδα 4-5 γραμμών που να αναγράφει τα στοιχεία σας.

4. Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, μπορείτε να αγοράσετε από ένα βιβλιοπωλείο ένα μπλοκάκι απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και αν πρόκειται να τηρείται το βιβλίο σας ο ίδιος, μπορείτε να αγοράσετε επίσης ένα βιβλίο Εσόδων Εξόδων.

5. Δύο υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους. Στην πρώτη θα γράψετε “Πρώτη φορά κάνω έναρξη ατομικής επιχείρησης και ουδέποτε στο παρελθόν είχα οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα ούτε και συμμετείχα σε οποιαδήποτε εταιρεία” και στη δεύτερη “Έχω ατομική επιχείρηση στη οδό … και δεν απασχολώ προσωπικό”.

6. Βρείτε τον κωδικό δραστηριότητας που θα δηλώσετε στη Δ.Ο.Υ.

Προεγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο

Η αίτηση εγγραφής στο μητρώο των Επιμελητηρίων γίνεται στα επιμέρους υποκαταστήματά τους.

Προεγγραφή στον ΕΦΚΑ

Για την προεγγραφή σας στον ΕΦΚΑ απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά (απευθύνεστε στο τμήμα εγγραφών). Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για τα περισσότερα επαγγέλματα πλην ειδικών περιπτώσεων:

1. Αν έχετε ασφαλιστεί στο παρελθόν σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο (ΙΚΑ) απαιτείται βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου ή πρώτη καρτέλα ενσήμων. Επίσης επίσημη αναγγελία αποχώρησης θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ από προηγούμενο εργοδότη αν ήσασταν μισθωτός.

2. Μισθωτήριο / Τίτλος Ιδιοκτησίας / Υ/Δ δωρεάν παραχώρησης – απλό φωτοαντίγραφο για τα δύο πρώτα, πρωτότυπο για το τρίτο.

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (για τα περισσότερα επαγγέλματα δεν απαιτείται).

4. Δύο φωτοαντίγραφα ταυτότητας

5. Αντίγραφό βεβαίωσης απογραφής ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ.

6. Ποσό εγγραφής 111 €.

Έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Μεταβαίνετε στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Έντυπο Μ2 συμπληρωμένο, αν δυσκολεύεστε να κατανοήσετε τις οδηγίες θα πρέπει να συμβουλευτείτε λογιστή. Στους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας θα βάλετε τους ΚΑΔ που έχετε ήδη βρει παραπάνω.

2. Βεβαίωση προεγγραφής από τον ΕΦΚΑ

3. Βεβαίωση προεγγραφής από το Επιμελητήριο.

4. Φωτοτυπία ταυτότητας.

5. Μισθωτήριο / Τίτλος Ιδιοκτησίας / Υ/Δ δωρεάν παραχώρησης – απλό φωτοαντίγραφο για τα δύο πρώτα, πρωτότυπο για το τρίτο.

Εγγραφή στο επιμελητήριο

Συνήθως απαιτείται μόνο ένα απλό φωτοαντίγραφο της έναρξης στη Δ.Ο.Υ και ένα χρηματικό ποσό (διαφέρει ανάλογα με το επιμελητήριο) για την έκδοση βεβαίωσης για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

Εγγραφή στον ΕΦΚΑ

Απαιτείται μόνο ένα απλό φωτοαντίγραφο της έναρξης στη Δ.Ο.Υ για την έκδοση βεβαίωσης (Περνάτε από τα τμήματα εγγραφών, μηχανογράφησης, πρωτοκόλλου).

Top