Τέλη χαρτοσήμου προκαταβολής μισθών εργαζομένων

Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών, θεωρούνται δάνειο από την επιχείρηση προς τους εργαζόμενους. Σε κάθε περίπτωση προκαταβολής μισθού αυτή λογίζεται ως δάνειο και εξ αντιδιαστολής μόνο προκύπτει ότι προκαταβολές μισθών έως τρεις μήνες δεν θεωρούνται δάνεια. Επομένως, για τις προκαταβολές μισθών έως τρεις μήνες δεν υπολογίζεται πρόσθετη παροχή σε είδος για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. Ωστόσο η φύση της συναλλαγής ως δανείου δεν μεταβάλλεται, αφού η παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.4172/2013 θεσπίζει τεκμήριο για τον υπολογισμό της παροχής σε είδος χωρίς να επιδρά το τεκμήριο αυτό στη φορολογία χαρτοσήμου.

Στην περίπτωση προκαταβολών μισθών, που εξοφλούνται μέσω μηνιαίων κρατήσεων από τις αποδοχές των υπαλλήλων, υφίσταται δανειακή σχέση και υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3% ή 2% πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ των παρ.1 των άρθρων 13 και 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή των ποσών αυτών που χορηγούνται σε εργαζομένους, καθώς αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τη Φορολογία Εισοδήματος και τη Φορολογία τελών χαρτοσήμου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Μισθοί που χορηγούνται από την επιχείρηση Φορολογία Χαρτόσημο
Μέχρι 1 μισθός Δεν θεωρείται παροχή σε είδος Δεν υπόκειται σε χαρτόσημο εφόσον συμψηφίζεται εφάπαξ στον ίδιο μήνα
Από 1 μέχρι 3 μισθούς Δεν θεωρείται παροχή σε είδος Υπόκειται σε χαρτόσημο
Πάνω από 3 μισθούς Θεωρείται παροχή σε είδος Υπόκειται σε χαρτόσημο

 

Top