ΑΑΔΕ: Αυτόματη η ενημέρωση του φορολογικού μητρώου των ανωνύμων εταιρειών για τις μεταβολές τους στο ΓΕΜΗ

Δεν απαιτείται εφεξής η υποβολή δήλωσης μεταβολής στοιχείων μητρώου (Έντυπο Δ211) των ανωνύμων εταιρειών, για μεταβολές που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη λήξη της διάρκειας, την επωνυμία, την εκπροσώπηση και την κατάσταση του νομικού προσώπου. Σε παραγωγική λειτουργία μπαίνει από αύριο από την ΑΑΔΕ, η αυτόματη ενημέρωση του φορολογικού μητρώου με τις μεταβολές των ανωνύμων εταιρειών, μέσω διαλειτουργικότητας με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Ειδικότερα, δεν απαιτείται εφεξής η υποβολή δήλωσης μεταβολής στοιχείων μητρώου (Έντυπο Δ211) των ανωνύμων εταιρειών, για μεταβολές που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη λήξη της διάρκειας, την επωνυμία, την εκπροσώπηση και την κατάσταση του νομικού προσώπου, καθώς:

  • τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα το φορολογικό μητρώο και
  • το νομικό πρόσωπο λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΑΑΔΕ, σχετικά με την επιτυχή καταχώρηση του συνόλου ή μέρους των μεταβολών του.

Στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η αυτόματη ενημέρωση του φορολογικού μητρώου, η ανώνυμη εταιρεία ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ανάγκη υποβολής δήλωσης μεταβολής. Οι ανώνυμες εταιρείες εφεξής, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών, ούτε για μεταβολές που αφορούν στον διακριτικό τίτλο και στο είδος των μετοχών τους, καθώς τις πληροφορίες αυτές η ΑΑΔΕ θα τις αναζητά απευθείας στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Top