Τα βασικότερα σημεία του νέου εργασιακού νομοσχεδίου

 1. Aπό την 1η Ιανουαρίου 2024 ξεπαγώνουν τα επιδόματα προϋπηρεσίας. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή δεν κατοχυρώνεται η προϋπηρεσία μεταξύ 14ης Φεβρουαρίου 2012 και 31ης Δεκεμβρίου 2023.
 2. Νομιμοποιείται η εργασία σε περισσότερους του ενός εργοδότη, χωρίς να θίγεται το ήδη θεσμοθετημένο πλαίσιο για τα μέγιστα χρονικά όρια εργασίας, τα οποία πρέπει να τηρούνται απαρεγκλίτως.
 3. Μειώνεται ο μέγιστος χρόνος (προαιρετικής) δοκιμαστικής απασχόλησης στους 6 μήνες (αντί για 12) και αυτός ο χρόνος θα μετρά ως χρόνος προϋπηρεσίας, όταν τα δύο μέρη αποφασίσουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Σε περίπτωση που δεν έχει αίσιο τέλος, αυτή η σχέση θα λύεται αυτοδικαίως.
 4. Προβλέπονται ατομικές συμβάσεις “μη προβλέψιμης εργασίας” (μηδενικού ωραρίου).
 5. Καθιερώνεται η προσμέτρηση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, όταν αυτή είναι εκ του νόμου υποχρεωτική, ως αμειβόμενος χρόνος εργασίας. Η κατάρτιση πλέον παρέχεται δωρεάν όταν την απαιτεί ο νόμος.
 6. Διασφαλίζεται ότι με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μπορούν να προβλεφθούν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από τις ατομικές.
 7. Καθίσταται υποχρεωτική ανάρτηση της ατομικής σύμβασης εργασίας στο εργανη.
 8. Δίδεται δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής της ατομικής σύμβασης εργασίας.
 9. Διαμορφώνεται Πρότυπο Ατομικής Σύμβασης και βασικών όρων εργασίας στο σύστημα εργανη.
 10. Προβλέπεται πλέον ότι η αδικαιολόγητη αποχή του εργαζομένου από την εργασία, για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε συναπτών εργάσιμων ημερών μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία συμβάσεως εκ μέρους του εργαζόμενου, αν ακολουθήσει όχληση του εργοδότη και εν συνεχεία από αυτήν παρέλθει και επιπλέον χρονικό διάστημα πέντε συναπτών εργασίμων ημερών.
 11. Παρέχεται κίνητρο στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας, να μπορούν να μην προδηλώνουν τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας καθώς και την υπερωριακή απασχόληση στο εργανη.
 12. Θεσπίζεται πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, σε κάθε περίπτωση αναντιστοιχίας της πραγματικής απασχόλησης με τη σχετική σήμανση της κάρτας.
 13. Καθίσταται πλέον επιτρεπτή η απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας, με ημερομίσθιο για την 6η ημέρα απασχόλησης προσαυξημένο κατά 40%.
 14. Δίδεται δυνατότητα να συμφωνείται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας εκτός από το συλλογικό επίπεδο και με ατομική σύμβαση με συμφωνία εργοδότη-εργαζομένου (σ.σ. όχι απαραίτητα μόνο με αίτημα του ίδιου του εργαζομένου).
Top