Όλα έτοιμα για τα ηλεκτρονικά βιβλία και τιμολόγια

Σε 20 ημέρες ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων -myDATA για όλες τις επιχειρήσεις, όπου θα πρέπει να διαβιβάζουν τα παραστατικά στο mydata, την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ τις επόμενες μέρες η ΑΑΔΕ θέτει σε εφαρμογή και την ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να εκδίδουν μέσω αυτής τα ηλεκτρονικά τους τιμολόγια.

Από την 1η Ιουλίου οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες θα πρέπει να αποστέλλουν αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων και εξόδων στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ. Η αυτοματοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών θα ξεκλειδώνει άμεσα τις επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που δικαιούνται οι συνεπείς επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα είναι υποχρεωμένες να περιμένουν για να λάβουν την επιστροφή φόρου που δικαιούνται.

Σημειώνεται ότι τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις το 1ο τρίμηνο του 2021, θα πρέπει επίσης να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA, με διαφορετική προθεσμία και συγκεκριμένα όχι αργότερα από την 31/10/2021, ώστε να διαμορφωθεί η ολοκληρωμένη εικόνα κάθε επιχείρησης στα ηλεκτρονικά βιβλία για το 2021.

Σε κάθε περίπτωση από τον Ιούλιο του 2021 όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τα ειδικά προγράμματα (ERP) με στόχο την 1η Ιουλίου να ξεκινήσει η ηλεκτρονική ενημέρωση της ΑΑΔΕ για τα τιμολόγια που εκδίδονται ή να κάνουν χρήση της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει θεσπίσει κίνητρα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως την ταχύτερη επιστροφή φόρων, τη μείωση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου να διενεργήσει έλεγχο κ.λ.π.

Αν και όλα είναι έτοιμα, λογιστές και φορείς ζητούν εκ νέου παράταση της έναρξης των ηλεκτρονικών βιβλίων. Προς το παρόν είναι άγνωστο εάν η ΑΑΔΕ και η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα προχωρήσουν στη μετάθεση της ημερομηνίας καθώς πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει να χρησιμοποιούν το mydata.

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ θα διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, θα γίνεται χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών, ενώ θα καταχωρούνται οι Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους. Τα παραπάνω έχουν τυποποιηθεί (Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών), ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις οντότητες και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ.

Όπως προαναφέρθηκε η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει κίνητρα για τις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:

1. Μειώνεται στα 3 έτη από 5 για τον εκδότη του τιμολογίου και στα 4 για τον λήπτη ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου.

2. Περιορίζεται σε 45 ημέρες από 90 το χρονικό διάστημα που η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου για τα έτη που εφαρμόζεται ηλεκτρονική τιμολόγηση.

3. Παρέχεται αυξημένη κατά 100% απόσβεση της αρχικής δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κατά το έτος πραγματοποίησής της, ως αντιστάθμισμα του κόστους χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

4. Προβλέπεται υπερέκπτωση κατά 100% της αξίας των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών παρόχου.

 

Πηγή: capital.gr

Top