Σύσταση επιχείρησης με το πάτημα ενός… κουμπιού

Πλήρως ηλεκτρονικά θα μπορούν σε λίγες ημέρες να συστήνονται οι επιχειρήσεις, καθώς οδεύει προς υπογραφή η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των τριών κατηγοριών Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) και οι προϋποθέσεις σύστασης των εταιρικών μορφών. Μία εκ των κατηγοριών είναι η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), ενώ τις άλλες δύο αποτελούν οι ΥΜΣ του ΓΕΜΗ (των επιμελητηρίων) και οι Πιστοποιημένοι Συμβολαιογράφοι. Πάντως, όποια ΥΜΣ και αν επιλέξει ο επιχειρηματίας, η διαδικασία σύστασης  θα είναι κατά πολύ ευκολότερη και αρκετά πιο σύντομη απ’ ό,τι ισχύει σήμερα.

Ενδεικτικό είναι ότι η επιχείρηση θα λαμβάνει ΑΦΜ και θα εγγράφεται στον ΕΦΚΑ από την ίδια την ΥΜΣ. Όσοι επιλέξουν να συστήσουν την επιχείρησή τους μέσω e-ΥΜΣ, θα έχουν έκπτωση στα οριζόμενα τέλη της τάξεως του 70% απ’ ό,τι αν επέλεγαν τις «συμβατικές» ΥΜΣ, ενώ υπάρχει η σκέψη για ένα έτος από την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαδικασίας η σύσταση να είναι δωρεάν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική σύσταση θα γίνεται μέσω της χρήσης εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας https://eyms.businessportal.gr, η οποία είναι ήδη έτοιμη και θα τη διαχειρίζεται η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

Η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας «αναμένει» την υπογραφή της ΚΥΑ «Καθορισμός Διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και Λοιπών Θεμάτων Σχετικά με τη Λειτουργία των Υπηρεσιών μιας Στάσης για τη Σύσταση Εταιριών» από τους υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Τα κριτήρια επιλογής των ΥΜΣ

Σύμφωνα με την υπό υπογραφή ΚΥΑ, τα κριτήρια επιλογής της αρμόδιας ΥΜΣ από τον ενδιαφερόμενο να συστήσει εταιρεία προκύπτουν από τον συνδυασμό της νομικής μορφής τής υπό σύστασης εταιρείας και του συστατικού τύπου που θα επιλεγεί (ήτοι: πρότυπο καταστατικό, ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο). Ειδικότερα, οι επιλογές που δίδονται είναι οι εξής:

α) Σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση του πρότυπου καταστατικού, τότε μπορεί να γίνει σύσταση οποιασδήποτε νομικής μορφής σε οποιαδήποτε από τις τρεις κατηγορίες ΥΜΣ.

β) Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί το πρότυπο καταστατικό, τότε η σύσταση των Α.Ε. και ΕΠΕ γίνεται υποχρεωτικά από τον Πιστοποιημένο Συμβολαιογράφο, ενώ η σύσταση των Προσωπικών Εταιρειών και των ΙΚΕ μπορεί να γίνει είτε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου είτε στον Πιστοποιημένο Συμβολαιογράφο.

γ) Σε περίπτωση που από ειδικές διατάξεις απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος είτε για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας είτε για τη μεταβίβαση εισφερόμενου είδους, τότε ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της υπό σύσταση εταιρείας, η σύσταση γίνεται υποχρεωτικά στον Πιστοποιημένο Συμβολαιογράφο.

Δηλαδή τόσο η β’ όσο και η γ’ περίπτωση δεν επιτρέπουν τη σύσταση μέσω της e-ΥΜΣ. Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού έχει οριστεί με την Υπουργική Απόφαση 31637/2017 (928 Β’ 20/3/2017) και υπόδειγμά του είναι προσπελάσιμο από τον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως αυτό περιγράφεται στις διατάξεις των σχετικών νόμων και διαφοροποιείται ανάλογα με τη νομική μορφή της κάθε εταιρείας. Συνεπώς, οι εταιρείες που μπορούν να συσταθούν μέσω της e-ΥΜΣ θα πρέπει να υιοθετήσουν το πρότυπο καταστατικό που έχει οριστεί για την κάθε εταιρική μορφή.

Ενέργειες για σύσταση εταιρείας

Για να συσταθεί μία εταιρεία με τον «συμβατικό» τρόπο ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέλθει στην ΥΜΣ της επιλογής του και να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α) να υποβάλει όλα τα έγγραφα, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας

β) να παραχωρήσει εντολή στην ΥΜΣ να ενεργήσει για λογαριασμό του και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ολοκλήρωσης της σύστασης της εταιρείας

γ) να προβεί στη διαδικασία πληρωμής του κόστους σύστασης.

Στη συνέχεια ο αιτών τη σύσταση εταιρείας ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος συμπληρώνει και χορηγεί στην ΥΜΣ έγγραφη εντολή, προκειμένου η ΥΜΣ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4441/2016. Με τη χορήγηση της εντολής τεκμαίρεται η συγκατάθεση των ιδρυτών της υπό σύσταση εταιρείας για την αναζήτηση και λήψη από την ΥΜΣ των εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της εταιρείας.

Η παραπάνω εντολή περιλαμβάνει και ενσωματώνει τις ακόλουθες αιτήσεις:

α. Αίτηση Προελέγχου Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου.
β. Αίτηση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
γ. Αίτηση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο και χορήγησης ΑΦΜ στην εταιρεία μετά τη σύστασή της.
δ. Αίτηση χορήγησης προσωρινού Κλειδαρίθμου στο TAXISnet.
ε. Αίτηση χορήγησης κωδικών πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ.
στ. Αίτηση αποστολής ανακοίνωσης σύστασης στον ΕΦΚΑ.

Έλεγχος νομιμότητας

Κατόπιν των παραπάνω, αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης σύστασης εταιρείας, η αρμόδια ΥΜΣ προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

1) Έλεγχο νομιμοποίησης των αιτούντων/ιδρυτών ή του εξουσιοδοτημένου να εκπροσωπεί τους ενδιαφερόμενους να συστήσουν εταιρεία και να ενεργεί για λογαριασμό αυτών.

2) Έλεγχο της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού, τόσο ως προς το αν είναι νομίμως υπογεγραμμένη από όλους τους ιδρυτές όσο και ως προς τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, παράβαση των οποίων επιφέρει ακυρότητα της εταιρείας. Στην περίπτωση χρήσης πρότυπου καταστατικού θα πρέπει να ελεγχθεί αν έχουν ακολουθηθεί πιστά οι οδηγίες που τα συνοδεύουν (παραρτήματα της Υπουργικής Απόφασης 31637/2017 (928 Β’)).

3) Έλεγχο πληρότητας των λοιπών υποβαλλομένων στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της ΥΜΣ προκύψει ότι η αίτηση ή οποιοδήποτε από τα υποβαλλόμενα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσμία των πέντε εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η αίτηση για τη σύσταση της εταιρείας απορρίπτεται.

Οι παραπάνω προθεσμίες δεν ισχύουν για την περίπτωση σύστασης μέσω e-ΥΜΣ, καθώς ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει ο ίδιος τα απαιτούμενα στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της e-ΥΜΣ, συνεπώς ο απαιτούμενος χρόνος σύστασης δεν επηρεάζεται από παρέμβαση Υπηρεσίας η οποία υπόκειται σε προθεσμία, αλλά μόνο από τις ενέργειες του ενδιαφερομένου. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων η ΥΜΣ ψηφιοποιεί όλα τα έγγραφα που κατατίθενται κατά τη διαδικασία της σύστασης και καταχωρίζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της εταιρείας καθώς και το καταστατικό αυτής στο πληροφοριακό σύστημα της Υ.Μ.Σ. το οποίο διασυνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να καταχωριστεί σε αυτό η σύσταση της εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων, το πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ:

α. χορηγεί αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της σύστασης
β. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στον ηλεκτρονικό Φάκελο καταχωρίζονται σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά με τη σύσταση έγγραφα και αιτήσεις
γ. αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου στο εξής να δύναται αυτή να προβαίνει σε ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων καταχώρισης πράξεων και στοιχείων και να αιτείται την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων.

Εγγραφή στο Taxis

Για την εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση σε αυτήν Α.Φ.Μ., η ΥΜΣ διαβιβάζει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXISnet τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της σύστασης της εταιρείας, που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του νόμου 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β) τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας της εταιρείας όπως προκύπτουν από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (75 Α’) και

γ) τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ΥΜΣ για την εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση ΑΦΜ ή τη διατήρηση του ίδιου ΑΦΜ στην περίπτωση που η εταιρεία έχει ήδη λάβει ΑΦΜ ως υπό ίδρυση.

Το TAXISnet, με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προβαίνει αυτοματοποιημένα στην εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και χορηγεί ηλεκτρονικά τον ΑΦΜ αυτής, ο οποίος και καταχωρίζεται αυτομάτως στη

Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Ο χορηγηθείς Α.Φ.Μ. αποτελεί μέρος της ανακοίνωσης σύστασης της Εταιρείας που εκδίδεται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Μετά την εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και την απόδοση του ΑΦΜ, εφόσον το επιθυμεί η εταιρεία, παρέχεται από την ΥΜΣ δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του TAXISnet για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού Κλειδαρίθμου. Η εταιρεία παραλαμβάνει τον προσωρινό Κλειδάριθμο από την ΥΜΣ προκειμένου σύμφωνα με την ενδεδειγμένη διαδικασία του TAXISnet να λάβει τον οριστικό Κλειδάριθμο για χρήση των Υπηρεσιών του TAXISnet. Ο προσωρινός Κλειδάριθμος δεν καταχωρίζεται στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ ούτε αποτελεί στοιχείο της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.

Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας και την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης σύστασης, εφόσον επιθυμεί η εταιρεία να της αποδοθεί ο οριστικός Κλειδάριθμος, της παρέχεται από την ΥΜΣ πρόσβαση στη σχετική υπηρεσία του TAXISnet μέσω του κατάλληλου συνδέσμου. Η διαδικασία απόδοσης του οριστικού Κλειδαρίθμου διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από τον κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος για τον λόγο αυτό εισάγει στο TAXISnet όλα τα απαραίτητα στοιχεία της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο Α.Φ.Μ., ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και ο προσωρινός Κλειδάριθμος που της αποδόθηκε προηγουμένως.

Πώς θα  «τρέξει» η e – πλατφόρμα ψηφιοποιημένων αδειοδoτήσεων

Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας, όπως αναλύεται στα προηγούμενα άρθρα, πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (https://eyms.businessportal.gr). Τονίζεται ότι με την e-ΥΜΣ συστήνονται μόνο εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του N. 4441/2016 και στην ΥΑ 31637/2017 (928 Β’). Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται από τους ιδρυτές ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία μέσω της e-YMS αναθέτουν κατ’ αρχήν σε έναν εξ αυτών ή σε τρίτο πρόσωπο τη χρήση της εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας της e-ΥΜΣ. Η ανάθεση του προηγούμενου εδαφίου επικυρώνεται με την επικύρωση των από αυτό το πρόσωπο υποβληθέντων στοιχείων και εγγράφων.

Το πρόσωπο αυτό:

α. αυθεντικοποιείται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) βάσει των προτύπων του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων, ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου.

β. συμπληρώνει το πρότυπο καταστατικό, υποβάλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται.

γ. δίνει εντολή για ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των στοιχείων και εγγράφων και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα με τον ηλεκτρονικό προέλεγχο της επωνυμίας, οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία μέσω της e-YMS ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την υποβληθείσα αίτηση καθώς και για τα συνυποβληθέντα στοιχεία και έγγραφα, και αφού αυθεντικοποιηθούν επικυρώνουν αυτά και υπογράφουν ηλεκτρονικά το πρότυπο καταστατικό. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδρυτών, η πρόσβαση στην e-ΥΜΣ για την υλοποίηση των ενεργειών του προηγούμενου εδαφίου γίνεται από όλους διαδοχικά και η σύσταση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη πριν από την επικύρωση όλων.

Εάν κατά τον ηλεκτρονικό προέλεγχο προκύψει ότι η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας δεν διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο ΓΕΜΗ, το αίτημα διακόπτεται και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν σε άλλη μορφή ΥΜΣ. Εναλλακτικά, η διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης μπορεί να επανεκκινηθεί με διαφορετική επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο.

Με την ολοκλήρωση της επικύρωσης των καταχωρισθέντων στοιχείων και εγγράφων και την ηλεκτρονική υπογραφή του προτύπου καταστατικού από όλους τους ιδρυτές πληρώνεται ηλεκτρονικά το κόστος σύστασης. Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω, η αίτηση θεωρείται ολοκληρωθείσα και το σύστημα της e-ΥΜΣ:

α. χορηγεί αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της σύστασης,

β. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,

γ. αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη & κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.,

δ. διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXISnet τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 10 μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο φορολογικό Μητρώο και να λάβει Α.Φ.Μ.,

ε. χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του TAXISnet για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού Κλειδαρίθμου,

στ. ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της νέας εταιρείας,

ζ. εγγράφει τη συσταθείσα εταιρεία στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο,

η. εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες,

θ. χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η εγγραφή στον ΕΦΚΑ

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης της εταιρείας και την απόδοση σε αυτή Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, ενημερώνει τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τη σύσταση της νέας εταιρείας.

Η ενημέρωση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία Μιας Στάσης στον ΕΦΚΑ περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) τον Αριθμό ΓΕΜΗ και τον ΑΦΜ της εταιρείας,

β) τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της σύστασης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και

γ) τα στοιχεία της εταιρείας και των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ όπως απαιτούνται από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία.

Ο ΕΦΚΑ προβαίνει σε όλες τις από τον νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαπίστωση της ασφαλισιμότητας των ανωτέρω αναφερόμενων φυσικών προσώπων και τα ενημερώνει σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, χωρίς οι ενέργειες αυτού να θίγουν κατ’ οποιονδήποτε τρόπο την ίδια τη σύσταση της εταιρείας.

Πόσο κοστίζει 

Το κόστος σύστασης εταιρείας περιλαμβάνει το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης και το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο αφορά μόνο τη σύσταση Α.Ε. και το ύψος της ορίζεται στο 1/1.000 επί του εταιρικού κεφαλαίου.

Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης περιλαμβάνει:

α) Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρείας το οποίο ανταποκρίνεται στο διοικητικό κόστος για τη σύσταση της εταιρείας από την ΥΜΣ και ως εκ τούτου αποτελεί πόρο της ΥΜΣ που πραγματοποιεί τη σύσταση. Το ύψος του ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ για τις Προσωπικές Εταιρείες και στο ποσό των 60 ευρώ για τις Κεφαλαιουχικές Εταιρείες. Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των 10, το ύψος του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας προσαυξάνεται κατά τρία ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.

β) Το τέλος καταχώρισης ΓΕΜΗ το οποίο ορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ και το οποίο καταβάλλεται από τον αιτούντα για κάθε καταχώριση (αρχική ή μεταβολής) στο Γ.Ε.ΜΗ.

γ) Το τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου το ύψος του οποίου ανέρχεται στα 30 ευρώ, εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Αν ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε επίπεδο νομού το εν λόγω τέλος δεν επιβάλλεται.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος να συστήσει εταιρεία επιλέξει την e-ΥΜΣ τότε το κόστος σύστασης ορίζεται στο 30% του προβλεπόμενου και αποδίδεται απευθείας στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η επιβάρυνση των τριών ευρώ για κάθε ιδρυτή πλέον των δέκα που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης δεν περιλαμβάνεται στο κόστος σύστασης μέσω e-ΥΜΣ.

Όπως προαναφέρθηκε, εξετάζεται για ένα έτος από την έναρξη ισχύος της απόφασης η σύσταση των εταιρειών μέσω e-ΥΜΣ να είναι δωρεάν.

Πηγή:www.naftemporiki.gr

Top