Έρχεται το «σούπερ» TAXISnet ενόψει περιουσιολογίου

Με μια σειρά από πληροφοριακά συστήματα θα συνδεθεί το TAXISnet ώστε να γίνονται διασταυρώσεις στοιχείων και δεδομένων των φορολογουμένων της χώρας.

Διασύνδεση του taxisnet με άλλα πληροφοριακά συστήματα (Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., Κτηματολόγιο, Εργάνη) ώστε να αποκαλυφθούν “κρυφά” εισοδήματα και να μπουν οι βάσεις του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ που θα είναι πλήρως λειτουργικό τον Μάρτιο του 2019.

Σκοπός του έργου είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των νομικών οντοτήτων. Η καταγραφή αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία ως εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου θα αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία (υποσυστήματα):

– Υποσύστημα Φορολογούμενων. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής στοιχείων περιουσίας (αρχικής και τροποποιητικής), προβολής και εκτύπωσης της συνολικής τους εικόνας, καθώς και τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών.

– Υποσύστημα Εσωτερικών Χρηστών. Ειδικοί χρήστες της φορολογικής διοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα προβολής των στοιχείων της περιουσίας και συσχέτισής τους με άλλες πληροφορίες της φορολογικής διοίκησης για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων απόκρυψης εισοδημάτων. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία προκύπτουν μετά από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί οριστικός.

– Υποσύστημα Διαχείρισης του Π.Σ. Ειδικοί χρήστες της φορολογικής διοίκησης θα μπορούν να εμπλουτίζουν το σύστημα με νέες κατηγορίες δεδομένων και να καθορίζουν τις διαδικασίες συλλογής, ενημέρωσης, καθώς και τους κανόνες εγκυρότητας των δεδομένων αυτών. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τους χρήστες του Π.Σ., τις προθεσμίες υποβολής και άλλες παραμέτρους λειτουργίας του Π.Σ. Τέλος θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργίας του Π.Σ. και εξαγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων. Το έργο του Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από αυτό.

Εκσυγχρονισμός των ΔΟΥ

Η Α.Α.Δ.Ε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τις Φορολογικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), αλλά και την εσωτερική της αναβάθμιση ώστε να βελτιώσει το έργο των υπαλλήλων της σ’ αυτές καθώς και την αποτελεσματικότητά τους, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ευρύτερο έργο εκσυγχρονισμού των Δ.Ο.Υ..

Το έργο αυτό περιλαμβάνει:

– Τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών

– Τη βελτίωση των συστημάτων των Υπηρεσιών

– Τηνανανέωσητουεξοπλισμού

– Την επανεξέταση και επαναπροσδιορισμό των λειτουργικών διαδικασιών.

– Την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των εντύπων δηλώσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης φυσικής παρουσίας των φορολογούμενων στις Δ.Ο.Υ.

Ενδεικτικές δράσεις που θα εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. αποτελούν:

• Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών Εφαρμογών Κεφαλαίου:

-Φόρου χρηματικής δωρεάς/ γονικής παροχής

-Φόρου μεταβίβασης ακινήτων

-Φόρου κερδών από τυχερά παίγνια

• Η υλοποίηση Πληρωμών με κάρτες μέσω TAXISnet

• Η επέκτασητηςλειτουργικότηταςτου ΤΑΧΙΘΝΕΤ για:

α) Έκτακτη Δήλωση Φ.Π.Α. (εμπρόθεσμη και εκπρόθεσμη) και

β) Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης.

• Η ανάπτυξη Ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων

• Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα.

• Η προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων για την αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων εκπρόθεσμης αρχικής υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και άλλων φόρων

Πηγή: www.dikaiologitika.gr
Top