Οι επιδράσεις των μεταβολών στην φορολογία και το νέο ασφαλιστικό για όλα τα εισοδήματα τα 4 τελευταία χρόνια

Η επιστημονική ομάδα του taxheaven ετοίμασε και παρουσιάζει μια πλήρη μελέτη με αναλυτικούς πίνακες, μέσα από τους οποίους μπορούν να δουν και να συγκρίνουν τη διακύμανση των φορολογικών, αλλά και των ασφαλιστικών βαρών και κατά συνέπεια των εισοδημάτων που απομένουν στο φορολογούμενο, στην πορεία των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017, ανάλογα με το είδος και το ύψος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί. Ταυτόχρονα, μέσα από τα αναλυτικά γραφήματα είναι εύκολο να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις.

Η βασική παραδοχή πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός και οι υπολογισμοί όλων των πινάκων βασίζεται στο γεγονός ότι όλα τα εισοδήματα που λαμβάνει ο κάθε φορολογούμενος καταλήγουν στη φορολογική του δήλωση, οπότε οι όποιες επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις αποτυπώνονται πάνω στο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Λοιπές παραδοχές που έχουν ληφθεί υπόψη:

α) Οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, του εταίρου Ε.Π.Ε., του μετόχου Α.Ε. και του μέλους Ο.Ε., έχουν υπολογιστεί για τα έτη 2014, 2015 και 2016 βάσει της κλάσης 4 (νέος ασφαλισμένος), ενώ για το έτος 2017 βάσει του νέου ασφαλιστικού (σύμφωνα με όσα μπορούμε να αντιληφθούμε βάσει του ν.4387/2016, εν αναμονή της δημοσιοποίησης της ερμηνευτικής εγκυκλίου και μόνο για τους κλάδους κύριας σύνταξης (20%) και υγειονομικής περίθαλψης (6,95%))

β) Στις ασφαλιστικές εισφορές του μισθωτού έχει ληφθεί υπόψη και το πλαφόν (νέου ασφαλισμένου σε όλα τα έτη)

γ) Δεν έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν παρακρατούμενοι φόροι καθώς και οι προκαταβολές φόρων

δ) Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους εταίρους Ε.Π.Ε. και Α.Ε. για το έτος 2017 έχουν υπολογιστεί βάσει της δικής μας ερμηνευτικής προσέγγισης (που στηρίζεται και στη τοποθέτηση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε.), ελλείψει της ερμηνευτικής εγκυκλίου που μέχρι και τη σύνταξη του παρόντος δεν έχει κοινοποιηθεί από τη διοίκηση.

Περισσότερα εδώ

Top