Άμεση αδειοδότηση για τρεις κλάδους επιχειρήσεων

Απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες που οδηγούν σε άμεση αδειοδότηση επιχειρήσεων σε τρεις κλάδους (Βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικά καταλύματα) θεσμοθετεί το νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Βουλή, «σβήνοντας» ένα ακόμη προαπαιτούμενο της δεύτερης αξιολόγησης.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας καλύπτει αρχικά τους τρεις κλάδους αλλά φιλοδοξεί να αποτελέσει πιλότο και για την πλειονότητα των υπόλοιπων οικονομικών δραστηριοτήτων.
Με βάση τα νέα δεδομένα, ο επιχειρηματίας θα γνωστοποιεί την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή θα δηλώνει το όνομα, τη διεύθυνση του τόπου άσκησης της δραστηριότητας και το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν και έπειτα θα ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το αν πληροί τις προϋποθέσεις.

Το νομοθέτημα δίνει έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην τόνωση της απασχόλησης και στην άντληση ξένων επενδύσεων.

Ο χρόνος για χορήγηση άδειας και έναρξης λειτουργίας στο παλαιό καθεστώς ήταν τουλάχιστον 30 ημέρες. Στο νέο, η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας γίνεται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της έναρξης δραστηριότητας. Με αυτό τον τρόπο καταργούνται οι περιττές αδειοδοτικές προϋποθέσεις, με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου. Η ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας θα γίνεται στις αρμόδιες αρχές χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.

Μάλιστα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Γεγονός που αναμένεται να επιφέρει μείωση του διοικητικού βάρους και αποτελεσματικότερο έλεγχο. Η εκ των υστέρων εποπτεία θα γίνεται με βάση: επιτόπια αυτοψία, καθώς επίσης με συστάσεις και παροχή κατευθυντήριων γραμμών συμμόρφωσης.
Θα πραγματοποιούνται επίσης δειγματοληπτικοί έλεγχοι με γνώμονα την εκτίμηση ρίσκου οικονομικής δραστηριότητας. Πρόσθετα γίνεται λόγος για εξάλειψη αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων και διπλών ελέγχων.
Παράλληλα, θα πραγματοποιείται άπαξ καταβολή παραβόλου και εξαίρεση αυτού για εκείνες που ασκούνται ελεύθερα, ενώ θα υπάρχει διαλειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και το taxisnet.

Top