Υπηρεσίες

Παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες και φορολογικό σχεδιασμό σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη για διάφορα οικονομικά θέματα σε μεγαλύτερους οργανισμούς. Η i-Profit προσφέρει στην επιχείρησή σας ένα σύνολο από εξειδικευμένες υπηρεσίες που εκτός από τις συνήθεις ανάγκες (τήρηση βιβλίων, υποβολή φορολογικών δηλώσεων κλπ) εστιάζουν και σε άλλες κρίσιμες περιοχές που καλύπτουν όλο το φάσμα μιας ολοκληρωμένης λογιστικής υποστήριξης.

Πιο αναλυτικά αναλαμβάνουμε:

  • Την οργάνωση του λογιστηρίου, τον προσανατολισμό και την εποπτεία της λειτουργίας του.
  • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της.
  • Έγκαιρη πληροφόρηση από το λογιστικό γραφείο μας, για το ύψος των φόρων, των εργατικών εισφορών αλλά και των λοιπών υποχρεώσεων προς το κράτος, ώστε να μπορεί η επιχείρηση έγκαιρα να προγραμματίζει τη ρευστότητά της αλλά να κάνει και διορθωτικές κινήσεις.
  • Το σχεδιασμό και τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και αναφορών (reports).
  • Τον συντονισμό όλων των λειτουργιών της οικονομικής δ/νσης.
  • Τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής πορείας της εταιρείας (έσοδα – έξοδα, ρευστότητα και σχέσεις με τράπεζες).
  • Την πλήρη υποστήριξη και συμμετοχή στην εξυπηρέτηση εταιρικών θεμάτων όπως συστάσεις άλλων εταιρειών, μετατροπές, εξαγορές και συγχωνεύσεις, εκκαθαρίσεις, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου κ.α.

Στόχος μας είναι, με τις γνώσεις και την εμπειρία μας, να βελτιώσουμε και να τελειοποιήσουμε τη λογιστική οργάνωση της επιχείρησης σας. Να προστατεύσουμε την επιχείρηση από πιθανούς κινδύνους που υποκρύπτονται στους ασαφείς φορολογικούς νόμους, εγγυώμενοι την ομαλή φορολογική και λογιστική παρακολούθησή της. Έτσι ο επιχειρηματίας θα μπορέσει να αφοσιωθεί απρόσκοπτα στην καθαρά επιχειρηματική του δραστηριότητα, είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για εταιρεία.

Top