Ίδρυση ΙΚΕ

Η εταιρική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), φαίνεται να κερδίζει έδαφος σε σχέση με τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) που είναι ο παρεμφερής τύπος εταιρείας. Ο λόγος είναι η απλότητα τόσο όσον αφορά τη σύσταση όσο και τις κατά περίπτωση διατυπώσεις, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Επιπλέον, η ΙΚΕ σχεδιάστηκε από την αρχή σε μία κατά το δυνατόν αντιγραφειοκρατική βάση, γεγονός που από μόνο του την καθιστά ελκυστική εταιρική μορφή. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα, όπως το ελάχιστο κεφάλαιο του ενός (1) €, η δυνατότητα ύπαρξης εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών κτλ.

Όσον αφορά την ίδρυση της ΙΚΕ έχουν εισαχθεί κάποιες απλουστεύσεις σε σχέση με την ίδρυση ΕΠΕ με σημαντικότερη τη δυνατότητα σύστασης χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ίδρυση της ΙΚΕ πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης (ΥΜΣ). Δεδομένου ότι όπως είπαμε δεν προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη σύσταση της ΙΚΕ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκπεραιώσουν την ίδρυση μέσω των ΥΜΣ που λειτουργούν στα κατά τόπους επιμελητήρια.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι και για εκείνες τις επιχειρήσεις που από το νόμο εξακολουθεί να προβλέπεται η υποχρέωση ειδικής άδειας λειτουργίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί η ίδρυσή τους πριν την έκδοση της σχετικής άδειας. Ωστόσο υποχρεούνται να προβούν στην έκδοση της άδειας αυτής πριν την έναρξη εργασιών της εταιρείας.

Το καταστατικό

Αυτό που χρειάζεται να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι στο ξεκίνημα της διαδικασίας ίδρυσης μίας ΙΚΕ είναι η σύνταξη του καταστατικού της. Το καταστατικό μπορεί να προκύπτει από απλό ιδιωτικό συμφωνητικό και όχι από συμβολαιογραφικό έγγραφο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιο πολυσέλιδο κείμενο, που στα περισσότερα σημεία του επαναλαμβάνει το νόμο.

Έγγραφα που προσκομίζονται στην Υπηρεσία Μίας Στάσης

1. Το σύμφωνα με τα παραπάνω συνταχθέν καταστατικό, σε έντυπη (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc).

2. Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου εάν αυτός είναι τρίτος, ή ορισμός εξουσιοδοτημένου από τους ιδρυτές- αντικλήτου εφόσον αυτοί προσέλθουν αυτοπροσώπως στην ΥΜΣ. Στην πρώτη περίπτωση οι ΥΔ – εξουσιοδοτήσεις συμπληρώνονται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά. Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π. Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

3. Εντολή – Υπεύθυνη δήλωση των ιδρυτών ή του εκπροσώπου τους για την σύσταση προσωπικής εταιρείας προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας. Υπογράφεται από τον εκπρόσωπο των ιδρυτών με γνήσιο υπογραφής.

4. Επικυρωμένες φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. και άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

5. Στοιχείο προσδιορισμού της διεύθυνσης της εταιρείας που μπορεί να είναι: α) υπεύθυνη δήλωση των εταίρων ή του μοναδικού ιδρυτή ή του εκπροσώπου τους, για τη διεύθυνση της εταιρείας ή β) θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο ή υπομισθωτήριο ή παραχωρητήριο ή γ) υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου και αντίγραφο τίτλου κυριότητας. Στα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης και η χρήση για την οποία προορίζεται.

6. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε εταίρο.

7. Φορολογικά έντυπα, συμπληρωμένα και συγκεκριμένα:
• «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3
• «Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης» Μ6, όπου απαιτείται
• «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7
• «Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ8, όπου απαιτείται

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Οι ΥΜΣ δεν προβαίνουν σε αίτηση εγγραφής των εταίρων ή του διαχειριστή στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ΥΠΑΑΝ, Kl-1084/2012) αλλά αποστέλλουν μόνο ανακοίνωση προς αυτούς που περιλαμβάνει τη σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και τα στοιχεία των εταίρων και του/των διαχειριστή/ων, κατ΄ εφαρμογή της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του Ν 3853/2010 . Έτσι οι υπόχρεοι σε ασφάλιση εταίροι θα πρέπει να απευθυνθούν μετά τη σύσταση της εταιρείας στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, προκειμένου να ασφαλιστούν.

Στην ΙΚΕ υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ υπάρχει μόνο για τον διαχειριστή/διαχειριστές που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων. Οι λοιποί εταίροι Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Στην περίπτωση μονοπρόσωπης ΕΠΕ υποχρεούται σε ασφάλιση και ο μοναδικός εταίρος.

Κόστος σύστασης

Το κόστος σύστασης της ΙΚΕ είναι μικρότερο του αντίστοιχου των ΕΠΕ ή ΑΕ κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ενώ δεν υπάρχει και υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Έτσι τα ποσά που καταβάλλονται είναι:

Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας, που είναι 70 €. Εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.

Το τέλος καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η (10 ευρώ).

Το κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο.

Το Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, το οποίο ανέρχεται σε ποσό 5,80 €

Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών η ΥΜΣ:

• Προβαίνει σε προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της ΙΚΕ.
• Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους (νομικά πρόσωπα) / ιδρυτές της ΙΚΕ, αν αυτοί δεν διαθέτουν.
• Εισπράττει όλα τα ποσά που αποτελούν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης.
• Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ.
• Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ της ΙΚΕ (αφού διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία/ έντυπα).
• Διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο (με όλα τα δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου.

Με βάση τα παραπάνω χορηγεί τέλος βεβαίωση για τη καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, την λήψη ΑΦΜ κλπ. καθώς και σφραγισμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας.

Top