Ίδρυση ΙΚΕ

Η εταιρική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), φαίνεται να κερδίζει έδαφος σε σχέση με τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) που είναι ο παρεμφερής τύπος εταιρείας. Ο λόγος είναι η απλότητα τόσο όσον αφορά τη σύσταση όσο και τις κατά περίπτωση διατυπώσεις, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Επιπλέον, η ΙΚΕ σχεδιάστηκε από την αρχή σε μία κατά το δυνατόν αντιγραφειοκρατική βάση, γεγονός που από μόνο του την καθιστά ελκυστική εταιρική μορφή. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα, όπως το ελάχιστο κεφάλαιο του ενός (1) €, η δυνατότητα ύπαρξης εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών κτλ.

Όσον αφορά την ίδρυση της ΙΚΕ έχουν εισαχθεί κάποιες απλουστεύσεις σε σχέση με την ίδρυση ΕΠΕ με σημαντικότερη τη δυνατότητα σύστασης χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ίδρυση της ΙΚΕ πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης (ΥΜΣ). Δεδομένου ότι όπως είπαμε δεν προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη σύσταση της ΙΚΕ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκπεραιώσουν την ίδρυση μέσω των ΥΜΣ που λειτουργούν στα κατά τόπους επιμελητήρια.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι και για εκείνες τις επιχειρήσεις που από το νόμο εξακολουθεί να προβλέπεται η υποχρέωση ειδικής άδειας λειτουργίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί η ίδρυσή τους πριν την έκδοση της σχετικής άδειας. Ωστόσο υποχρεούνται να προβούν στην έκδοση της άδειας αυτής πριν την έναρξη εργασιών της εταιρείας.

Ίδρυση: Από τα μέσα του 2018 μπορεί να γίνει η σύσταση ΙΚΕ επιχείρησης και μέσω της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), χωρίς τη μετάβαση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό. Δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου. Απαιτείται σύμπραξη συμβολαιογράφου μόνο όταν το επιβάλλει ειδική διάταξη του νόμου ή όταν εισφέρεται στην εταιρεία ακίνητο. Το κόστος σύστασης περιορίζεται μόνο σε ένα παράβολο των 70 ευρώ. Το κεφάλαιο επιβαρύνεται με φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%.

Επωνυμία: Η επωνυμία σχηματίζεται από το όνομα του ενός ή περισσοτέρων εταίρων ή από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί ή από άλλες λεκτικές ενδείξεις και πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή σε συντομογραφία Ι.Κ.Ε. Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».

Επίσης, η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα, ενώ το καταστατικό μπορεί να είναι και σε άλλη γλώσσα.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό χρόνος, η εταιρεία διαρκεί για 12 έτη. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων.

Κεφάλαιο:
– Στο κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει ένας ή πολλοί εταίροι.
– Αποσυνδέεται η εταιρική μορφή από το κεφάλαιο.
– Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ένα (1) ευρώ.

Η νέα εταιρική μορφή ανταποκρίνεται και στον διαχωρισμό των λειτουργιών των εταίρων μέσα στην επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταίροι που εισφέρουν μετρητά, περιουσιακά στοιχεία, εταίροι που ασχολούνται με την καθημερινή δραστηριότητα (προσφορά εργασίας), εταίροι που εισφέρουν φερεγγυότητα, παρέχουν εγγυήσεις ατομικές ή εμπράγματες, εταίροι που εισφέρουν ειδικές γνώσεις και επιστημονικές ικανότητες.

Ο νέος αυτός εταιρικός τύπος διευκολύνει τη συνεργασία και τη συνύπαρξη μεταξύ των εταίρων αυτών, καθιστώντας την κατάλληλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων επιχειρηματιών.

Εξωκεφαλαιακές εισφορές και αποτίμηση: Επιτρέπονται οι εξωκεφαλαιακές εισφορές που συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Η αξία των εισφορών αυτών που αναλαμβάνονται, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε και μεταγενέστερα, καθορίζεται στο καταστατικό.

Δεδομένου ότι η ΙΚΕ είναι η μοναδική εταιρική μορφή στην οποία επιτρέπονται εξωκεφαλαιακές εισφορές, στην πράξη μέχρι σήμερα πολύ λίγες εταιρείες το έχουν επιλέξει, λόγω της ασάφειας της σχετικής νομοθεσίας και δεδομένου ότι οι εξωκεφαλαιακές εισφορές δεν αποτιμώνται από κάποια εκτιμητική επιτροπή, αλλά η αξία και το είδος των εισφορών αυτών καθώς και οι επιμέρους λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτές αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας των εταίρων και πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια στο καταστατικό. Στο θέμα της αποτίμησης της αξίας των εξωκεφαλαιακών εισφορών θα επανέλθουμε με σχετική μελέτη, καθώς απαιτείται ειδικότερη ανάλυση του ζητήματος αυτού.

Έδρα: Η ΙΚΕ έχει έδρα τον δήμο, που ορίζεται στο καταστατικό. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της έδρας σε άλλο κράτος-μέλος. Επίσης, η ΙΚΕ διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, εφόσον είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ, ακόμη και αν η καταστατική έδρα βρίσκεται στο εξωτερικό. Επομένως, έχει τη δυνατότητα το κέντρο διοίκησής της να βρίσκεται σε άλλο κράτος πέραν της Ελλάδος και να ιδρύει δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στο εσωτερικό ή την αλλοδαπή.

Προστασία εταίρων: Έχει τα πλεονεκτήματα των κεφαλαιουχικών εταιρειών Α.Ε. και ΕΠΕ. Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία.

Διαχείριση και εκπροσώπηση: Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ές. Ο διαχειριστής μπορεί να μην είναι εταίρος. Η συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι διαχειριστές ευθύνονται προσωπικά, αστικά και ποινικά απέναντι σε φορολογικούς και ασφαλιστικούς φορείς.

Οι ΙΚΕ υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εταίρων και ενιαίου βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων και διαχείρισης. Τα βιβλία είναι αθεώρητα και μπορούν να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Δημοσιότητα – δημοσιεύσεις: Απαραίτητη προϋπόθεση κατά τη σύσταση είναι η ύπαρξη ιστοσελίδας και όλες οι δημοσιεύσεις γίνονται σε αυτή και στο ΓΕΜΗ, χωρίς δημοσίευση στο ΦΕΚ. Η ύπαρξη ιστοσελίδας και οι πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν ενισχύει την εταιρική διαφάνεια και κατ’ επέκταση ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία των συναλλασσομένων.

Λογιστική παρακολούθηση: Τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία (Γ’ Κατηγορίας), όπως οι Α.Ε. και οι ΕΠΕ (τήρηση βιβλίου ταμείου, σύνταξη Ισολογισμού), ως αντιστάθμισμα για την περιορισμένη ευθύνη των προσώπων, που συμμετέχουν σε αυτές, με το να υπάρχει η μέγιστη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, η οποία επιτυγχάνεται με το διπλογραφικό σύστημα.

Φορολογία: Ισχύει το ίδιο φορολογικό καθεστώς με τις Α.Ε. και ΕΠΕ. Φόρος μερισμάτων 10% από 1.1.2019.

Συντελεστής φορολογίας κερδών:

  • 28% τη χρήση 2019
  • 24% τη χρήση 2020
  • 20% τη χρήση 2021

Η αμοιβή του διαχειριστή φορολογείται ως εισόδημα μισθωτής εργασίας.

Πριν από τη διανομή αφαιρείται το 1/20 για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Μετασχηματισμός – συγχωνεύσεις: Με τον νέο νόμο 4601/2019 που ισχύει από 15.4.2019 μπορούν να γίνουν μετατροπές από και σε ΙΚΕ όλα τα είδη μετασχηματισμών μεταξύ κάθε νομικής μορφής (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.) πλην της ατομικής επιχείρησης, καθώς και συγχωνεύσεις, χωρίς όμως να εφαρμόζονται ευεργετικές φορολογικές διατάξεις (ν. 1297/1972, ν. 2166/1993 και ν. 4172/2013) για τυχόν υπεραξίες που θα προκύψουν από τη μεταβολή.

Top